അഭിമുഖം

3 comments:

Ranjith chemmad / ചെമ്മാടൻ said...

പച്ചയിലൂടെ, വാക്കിന്റെ, നോക്കിന്റെ, ഇന്നിന്റെ പച്ചയിലൂടൊരു യാത്ര...
നന്ദി.....

rahman kidangayam said...

you said it well shihab.

Unknown said...

well said.. with beautiful background.

Post a Comment